Bugetul raional Briceni pentru anul 2018

 

Proiect

     REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BRICENI

 

PREŞEDINTELE

RAIONULUI BRICENI

                    

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ БРИЧЕНЬ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

РАЙОНА БРИЧЕНЬ

consiliulbricenimd @ rambler.ru

 

МД 4700 г. Бричень, бд. Индепенденцей, 48

consiliulbricenimd @ rambler.ru

 

Decizie nr.4/2

 

 

din  18 decembrie 2017                                                                                        or. Briceni

 

 Cu privire la aprobarea bugetului

raional pentru anul 2018 în lectura a doua

 

        În temeiul art. 43 (1) b), art.14 alin.2 lit.(n), art.19 al.4 a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,   Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 art.24, 25, 47, 55, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale art.20, Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recredetarea de stat art.47 şi 48, precum şi, de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului aprobat, prin ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015,    Consiliul raional

DECIDE:

 1. Se aprobă bugetul raional pe anul 2018  la  venituri în sumă de 141952.9  mii lei, la cheltuieli în sumă de 141570.0  mii lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de 382.9 mii lei şi sursele de finanţare în sumă de 382.9 mii lei.

Se aprobă:

Sinteza indicatorilor principali ai bugetului raional: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1;

Componenţa veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2

Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, conform anexei nr. 3;

Transferurile de la Bugetul de Stat către Bugetul raional Briceni, conform anexei nr. 4;

Efectivul-limită a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate din bugetul raional Briceni , conform anexei nr. 5;

Programul anual al împrumuturilor, conform anexei nr. 6;

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestare de instituţiile publicefinanţate de la bugetul raional Briceni, conform anexei nr. 7;

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiilebugetare finanţate din bugetul raional Briceni, conform anexei nr. 8;

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susţinere socială a populaţiei , conform anexei nr. 9;

Plafonul datorieibugetului raional şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul raional Briceni, conform anexei nr.10;

Bugetele instituţiilorde învătamînt preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, finanţate din componenta de baza a bugetului raional, conform anexei nr.11.

Cuantumul fondului de rezervă a bugetului raional, în sumă de 1100, 0 mii lei (0, 8 la sută din totalul cheltuielilor planificate) pe parcursul anului în măsura majorării sau micşorării a alocaţiilor cuantumul fondului de rezervă va fi majorat sau micşorat.

În componenţa bugetului raional, fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 2%  ori 1546.6 mii lei, din care 1327, 5 mii lei se repartizează conform anexei nr.11, iar 219.1 mii lei vor fi repartizate pe parcursul anului 2018 la propunerea Direcţiei învăţămînt;

În componenţa bugetului raional, componenta raională pentru finanţarea instituţiilor de învăţămînt secundar general în sumă de 5392.9  mii lei, din care 679.8 mii lei se repartizează şcolilor pentru transportarea elevilor, 371.6 se repartizează pentru acoperirea deficitului bugetar la cheltuielile de personal a  Gimnaziului Medveja iar 4341.5 mii lei vor fi repartizaţi pe parcursul anului 2018 la propunerea Direcţiei învăţămînt.

3.Dna Burdujan Alla, şeful Direcţiei Finanţe, va analiza sistematic executarea bugetului local de nivelul II şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar ordonatorilor de buget  .

4.Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura:

-         dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemului informaţional de management financiar;

-         legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

-         utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de sta;

-         contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

-         raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

 1. Se autorizează:

-         Dl Gnatiuc Mihail, Preşedintele raionului, cu rolul de administrator de buget;

administratorul de buget:

-         să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

-         să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat.

 1. Autorităţile bugetare (Org1i şi Org2) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii  (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.
 2. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

 

 

 

 

 

Preşedintele

raionului Briceni                                                       Mihail Gnatiuc

Secretarul

Consiliului raional Briceni                                        Ivan Toderico   

Contrasemnează:

 Specialist principal

 în problemele juridice                                                     Victor Statnîi

 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                  Alla Burdujan

 

 

 

Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional Briceni

 1.  2017

 

 

 

 

 

Sinteza indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Briceni pentru anul 2018

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

1

 

Inclusiv transferuri de la bugetul de stat

 

 
 

2+3

 
 

2

 
 

3

 

 

1-(2+3)

 
 

4+5+9

-382.9

Inclusiv conform clasificaţiei economice (k3):

 

 

-rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II

 

561

 

-382.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şeful Direcţiei Finanţe                                      A.Burdujan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Briceni

                                                                                                                                 nr. din    2017

 

Componenţa veniturilor bugetului raional Briceni pe anul 2018

 

Denumirea

Cod

Eco (k6)

Suma, mii lei

Total

 

 

Impozit pe venitul retinut din salariu

111110

 

Taxa pentru apa

114611

 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

114612

 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

114613

 

Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul II

 

143120

 

Amenzi aplicate de sectiile de supraveghere si control ale traficului rutier

 

143220

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamint prescolar, primar, secundar general, special si complementar(extrascolar)

 

 

 

 

191111

 

 

 

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala

 

 

 

191112

 

 

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive

 

 

191113

 

 

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II

 

 

191131

 

 

Transfer cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor

 

 

191116

 

 

Resursele fondurilor speciale

 

 

Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar

 

142245

 

Transferuri curente primite cu  destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II

 

 

191310

 

 

Resurse atrase de institutii

 

 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata

142310

 

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public

 

142320

 

 

 Şeful Direcţiei Finanţe                                      A.Burdujan

 

 

 

 

Anexa nr.3

la decizia Consiliului raional Briceni

                                                                                                                                 nr. din     2017

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei

funcţionale şi pe programe

 

Denumirea

Cod

 

Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, în total

(2+3)-3192

 

Cheltuieli de personal, în total

21

 

Investiţii capitale, în total

3192

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Exercitarea guvernarii

0301

 

Politici si management in domeniul bugetar-fiscal

0501

 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii

0302

 

Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie

0802

 

Datoria interna a autoritatilor publice locale

1703

 

 

 

 

Apararea naţională

02

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Servicii de suport in domeniul apararii nationale

3104

 

 

 

 

Servicii în domeniul  economiei

04

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei

 

5001

 

Politici si management in domeniul agriculturii

5101

 

Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor

 

6101

 

Dezvoltarea drumurilor

6402

 

 

 

 

Gospodărie de locuinţe şi gospodărie serviciilor comunale

06

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Constructia locuintelor

7504

 

 

 

 

Ocrotirea sănătăţii

07

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii

 

8018

 

Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii

8019

 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă

08

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Sport

8602

 

Tineret

8603

 

Dezvoltarea culturii

8502

 

Politici si management in domeniul culturii

8501

 

 

 

 

Învîţămînt

09

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Educatie timpurie

8802

 

Invatamint primar

8803

 

Invatamint gimnazial

8804

 

Invatamint liceal

8806

 

Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati

8814

 

Curriculum

8815

 

Servicii generale in educatie

8813

 

Politici si management in domeniul educatiei

8801

 

 

 

 

Protecţia socială

10

 

Resurse, total

 

 

Resurse generale

1

 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

 

Cheltuieli, total

 

 

Asistenta sociala a persoanelor cu necesitati speciale

9010

 

Protectie a familiei si copilului

9006

 

Protectia sociala in cazuri exceptionale

9012

 

Politici si management in domeniul protectiei sociale

 

9001

 

Asigurarea egalitatii de sanse intre barbati si femei

9013

 

Protectia sociala a unor categorii de cetateni

9019

 

 

 

        Şeful Direcţiei Finanţe                                     A.Burdujan

 

 

 

 

 

Anexa nr.4

la decizia Consiliului raional Briceni

 1.   2017

 

 

 

 

Transferurile de la Bugetul de Stat către Bugetul raional Briceni

 

Denumirea

Cod ECO (k6)

Suma, mii lei

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămînt preşcolar, primar, secundar-general, special şi complementar (extraşcolar)

191111

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113

 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

191131

 

Transfer cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor

191116

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi instituţiile  bugetelor locale de nivelul II

191310

 

Total

 

 

 

 

 

       

Şeful Direcţiei Finanţe                                      A.Burdujan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la decizia Consiliului raional Briceni

 1. 2017

 

Efectivul-limită a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate din bugetul raional Briceni

 

 

 

Denumirea

Cod       Org1/Org2

Efectivul de personal, unități

Administrația Consiliului Raional Briceni

11608

37

Apararea nationala

11608

 

Secția  economie Briceni

11915

4

Direcția finanțe Briceni

04022

15

Secţia agricultură și  alimentație Briceni

04023

4

Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Briceni

11916

4

Serviciu cultură Briceni

12067

5

Colectiv model

12085

5

Biblioteca  centrală Briceni

09626

 

Secția asistență socială și protecția familiei

01493

1

Azilul pentru bătrîni și invalizi

01494

13

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

01495

50

Serviciul de asistență socială comunitară

01496

31

Centre  de asistență socială de plasament pentru copii

01497

13

Serviciul de protezare și ortopedie

01498

1

Serviciul asistența socială și protecția familiei Briceni

01499

30

Secția asistență socială și protecția familiei

03862

8

Direcția  învățămînt, tineret și sport

04021

 

Servicii generale în educație

11920

 

Centru de creație Lipcani

10077

 

Stația tinerilor tehnicieni Briceni

10075

 

Casa de creație pentru copii Briceni

10074

 

Licee total,   inclusiv:

 

 

Liceul teoretic Grimancauți

01519

 

Liceul teoretic Drepcăuți

01520

 

Liceul teoretic Corjeuți

01523

 

Liceul teoretic Larga

01524

 

Liceul teoretic Caracușenii Vechi

01525

 

Liceul teoretic Tabani

01526

 

Liceul teoretic Trebisăuți

01527

 

Liceul teoretic Briceni nr.1

01528

 

Liceul teoretic nr.2 "Grigore Vieru" Briceni

01529

 

Liceul teoretic Lipcani

01531

 

Liceul teoretic Tețcani

01532

 

Gimnazii total, inclusiv:

 

 

Gimnaziul Balasinești

01507

 

Gimnaziul Beleavinti

15165

 

Gimnaziul Berlinți

01508

 

Gimnaziul Coteala

01509

 

Gimnaziul Hlina

01505

 

Gimnaziul Criva

01510

 

Gimnaziul Colicauti

15167

 

Gimnaziul Cotiujeni

15166

 

Gimnaziul Corjeuți

01511

 

Gimnaziul Larga

01512

 

Gimnaziul Medveja

01513

 

Gimnaziul Marcauți

01514

 

Gimnaziul Pererîta

01515

 

Gimnaziul Lipcani

01516

 

Gimnaziul Halahora de Sus

01517

 

Gimnaziul Bogdănești

01503

 

Gimnaziul Șirauți

01518

 

Gimnaziul Slobozia-Șireuți

01506

 

Școala sportivă Briceni

10076

 

Stadioanele și complexe sportive

12295

 

Grădinița Balcauți

01500

 

Grădinița Trestieni

01501

 

Școala-grădita Bulboaca

01504

 

Total general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şeful Direcţiei Finanţe                                                 A.Burdujan

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6

la decizia Consiliului raional Briceni

 1. 2017

 

 

 

Programul anual al împrumuturilor

 

Nr

 

Denumirea creditului

Destinaţia împrumutului

Suma împrumutului

(unităţi)

Moneda împrumutului

Condiţii de creditare

Valorificarea împrumutului (perioada)

Data scadenţei împrumutului

Anul începerii rambursării

Rata dobinzii

 

Împrumuturi interne/externe contractate în trecut şi care sunt în vigoare la situaţia din 1 ianuarie 2018

 

1

Ministerul Finanţelor

Alimentarea cu energic termică a clădirilor publice

500000

Dolar SUA

2018

15 iunie

15 decembrie

2008

 

2

Ministerul Finanţelor

Construcţia locuinţelor sociale

842405

Euro

2032

Contract-odiţional nr.1 (a)

22 februarie

22 august

2019

 

 

 

 

 

 

 

Contract-odiţional nr.2 (a) 

4 aprilie

4 octombrie

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract-odiţional nr.3 (a)

6 februarie

6 august

 

 

 

Împrumuturi ce urmează a fi contractate în anul 2018

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                 A.Burdujan

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.7

la decizia Consiliului raional Briceni

 1. 2017

 

 

 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul raional Briceni

 

 

Denumirea serviciilor

Costul serviciilor

Plata pentru chirie

Cuantumul chiriei anuale de bază pentru 1m2-166.3 lei conform proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2017 atribuit la alocarea spaţiului din clădirea Consiliului raional, casa cărţii, şcoala tinerelor tehniceni, şcoala sportivă, gimnazii, licee, gradinita. Cuantumul chiriei anuale a 1m2 - 6, 00 lei conform deciziei nr.2/1 din 13.04.2016 pentru locuitorii din casa socială

Servicii cu plată

-                     -75% din suma pensiei calculate conform Hotărîrii Guvernului nr.1500 din 31.12.2004 la azilul de bătrîni

-                     -Indicatorul de preţuri la serviciile  cu plată prestate de către arhivele ce se reflectă în Hotărîrea Guvernului nr.339 din 23.03.2005 la arhiva Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                 A.Burdujan

 

 

 

 

Anexa nr.8

la decizia Consiliului raional Briceni

 1. 2017

 

 

Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul raional Briceni pe anul 2018

                                                                                                                       (mii lei)

 

Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţiei

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:

Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

1

2

3

4

5

6

1

Aparatul preşedintelui

0111

 

13, 0

 

2

Şcoala sportivă

0812

 

5, 0

 

3

Şcoala tinerilor Tehnicieni

0950

 

5, 0

 

4

Biblioteca raională

0820

 

95, 0

 

5

Azilul de bătrîni

1012

 

250, 0

 

6

Casa de locuit pentru pături sociale

7504

 

 

 

7

Grupul de gospădărie a DÎTS

0960

 

14, 5

 

8

Gimnaziul Balasineşti

0921

 

1, 0

 

9

Gimnaziul Beleavineţ

0921

 

1, 0

 

10

Liceul Caracuşenii Vechi

0922

 

1, 2

 

11

Liceul Corjeuţi

0922

 

0, 5

 

12

Liceul Trebisauţi

0922

 

2, 5

 

13

Grădiniţa Balcauţi

0911

 

5, 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

418, 7

 

 

 

 

 

        Şeful Direcţiei Finanţe                                                 A.Burdujan

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.9

la decizia Consiliului raional Briceni

 1. 2017

 

 

 

 

 

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor

Fondului de susţinere socială a populaţiei pe anul 2018

                                                                                                                            (mii lei)

Venituri/Cheltuieli

Suma

Total venituri, dintre care

2903, 9

- transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

2803, 9

- încasări din taxa la cumpărarea valutei străine

100, 0

Total cheltuieli,

2903, 9

 

 

 

 

        Şeful Direcţiei Finanţe                                                 A.Burdujan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.10

la decizia Consiliului raional Briceni

 1. 2017

 

 

 

 

Plafonul datoriei bugetului raional

şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul raional Briceni

 

Indicatorii

Sold la 31.12.2018

Împrumuturi contractate

18796, 8 mii lei

Garanţii acordate

0 mii lei

 

 

 

 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                 A.Burdujan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.