Noutăți și Evenimente
Transparenţă decizională
Inspectoratul de Poliţie BriceniInspectoratul de Poliţie Briceni
Anunțuri gratuite Briceni

Sărbătoarea profesională a energeticianului

12-12-2017 13:38

    Se cunoaşte faptul, că  sectorul energetic pentru orice ţară este unul specific, avînd o importanţă vitală pentru domeniul economic şi social al ţării. Lucrătorii din acest  domeniu sunt persoane cu o pregătire specială, persoane care activează permament cu pericol supra sporit şi viaţa lor depinzînd totalmente de pregătirea profesională. Ne luînd în consideraţie factorii climaterici (ploaie,viscol, vînt, furtună ) şi alţi., personalul din domeniul energetic zi de zi, trebuie să asigure activitatea normală a sistemului energetic, asigurînd fiabil cu energie electrică toţi consumatorii de energie electrică din sectorul de producere şi cel casnic, ducînd viaţa în toate casele şi sectoarele de producere din ţară.                                                                                                                                                                            Profesionalizmul, devotamentul, sacrificiul sunt calităţile care fac să fie deosebiţi lucrătorii  din domeniul sectorului energetic, faţă de lucrătorii din alte sectoare. Datorită acestui fapt, în ţara noastră, Republica Moldova, conform legislaţiei in vigoare,  ziua de 22 decembrie se sărbătoreşte, ca  ziua lucrătorilor din domeniul energetic, din care fac parte şi personalul Inspectoratului Energetic de Stat.

   Cu această ocazie se poate de menţionat, că activitatea pesonalului IES (zonal activează IET Edineţ) aduce un ajutor considerabil consumatorilor de energie electrică şi termică, privind îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor în domeniul energetic, asigurării fiabile cu energie electrică a consumatorilor din localităţile rurale şi urbane, îndeplinirii de către toţi consumatorii (casnici şi noncasnici) a cerinţelor Normelor, Regulamentelor şi alte DNT in vigoare, privind întreţinerea, deservirea şi exploatarea inofensiva a Instalaţiilor Energetice.

  Tot odată, specialiştii Inspectoratului sunt responsabili de corectitudinea şi obiectivitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi prescripţiilor incluse în documentele de control întocmite de ei.

   Inspectorii care nu-şi îndeplinesc adecvat obligaţiunile de serviciu, fac abuz de drepturile acordate poartă răspundere disciplinară, administrativă sau penală, după caz, în modul stabilit de legislaţie.

    Activitatea inspectorilor Inspecţiei Energetice Teritoriale Edineţ în anul 2017 a fost efectuată în conformitate cu cerinţele planurilor lunare şi anuale  aprobate de conducerea IES şi coordonate cu Cancelaria de Stat în baza legii nr131 din 08.06.2012 „privind controlul de stat asupra activităţii de întreprizator”.

    Conform acestor planuri de activitate pentru anul 2017 inspectorii din Inspecţia Energetică Teritorială Edineţ în procesul Supravegherii Energetice, accent mai pronunţat au acordat la profilaxia de securitate electrică la exploatarea, deservirea şi întreţinerea instalaţilor electrice din posesia consumatorilor casnici, agenţilor economici şi furnizorului de energie electrică, au acordat consumatorilor mari şi importanţă vitală asistenţă metodologică la întocmirea şi îndeplinirea planurilor lucrărilor de reparaţii preventiv planificate în IE, elaborarea şi împlimentarea măsurilor organizatorice şi tehnice pentru economisirea energiei electrice şi termice, au analizat şi generalizat activitatea consumatorilor în domeniul utilizării raţionale a energiei electrice şi termice, etc.

    În conlucrare cu  preşedinţii de raioane  la început de an, au fost iîntocmite şi aprobate listele consumatorilor de importanţă vitală şi coordonate cu reţelele electrice. 

    Din luna februarie 2017 şi pînă la sfirşitul lunii aprilie 2017 inspectorii IET Edineţ în conlucrare cu conducerea ORED-urilor Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni a SA „Red Nord-Vest”, conducerea FRETI „Nord-Vest” a IS „Moldelectrica”, conducerea consumatorilor mari, ce au la balanţă Posturi de Transformare,  au efectuat supravegherea energetică, privind îndeplinirea  planurilor de măsuri a pregatirii IE de distribuţie către  sezonul cu supratensiuni atmosferice , care s-a finalizat în luna mai 2017, cu o şedinţă de lucru comună a conducerii IES, IET Edineţ şi SA „RED Nord Vest” , unde s-au analizat  rezultatele acestor lucrări, fiind  apreciate  pozitiv. Aici se poate de menţionat, că datorită acestui fapt în anul 2017 s-au micşorat considerabil deconectările avariate avute loc în reţelele electrice -110/35/10 kV de la 384 deconectări avariate în 2016, pînă la 321 deconectări avariate în anul 2017, astfel asigurînd fiabil cu energie electrică  toţi consumatorii din localităţile rurale şi urbane amplasate în cele 4 raioane din zona de activitate IETEdineţ.

     Inspectorii IET Edineţ în perioada anului 2017, în corespundere cu cerinţele legii nr.131 din 08.06.2012 „privind controlul de stat asupra activităţii de intreprizator”, Regulamentului privind Supravegherea Energetică de Stat. şi alt. au efectuat 71 controale tehnice a IE din posesia consumatorilor mari şi importanţă vitală, consumatori mici  din cele patru raioane subordonate – Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni  şi cărora pentru neajunsurile depistae inspectorii  le-au emis 567 puncte prescripţie pentru remediere, îndeplinite la momentul dat 521 puncte prescipţie – 91,8%.

   Asemenea lucrări de control tehnic a IE de distribuţie din poseseia S.A. „RED  Nord-Vest”, IE din posesia obiectivelor bugetare, agenţi economici mici, consumatori casnici alimentaţi cu energie electrică trifazat şi monofazat, au fost efectuate de inspectorii IET Edineţ în 109 primarii / 163 localităţi rurale şi urbane din raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Soroca, unde a fost efectuat controlul tehnic a  instalaţilor  electrice şi termice din posesia 88  mici consumstori (mici cu PT la balanţă), 239 consumatori mici bugetari, 952  consumatori casnici.

   Graţie activităţii pozitive a colaboratorilor noştri , au fost depistate mai multe neajunsuri şi abateri de la ceriţele DNT în vigoare privind modul de intreţinere, deservire şi exploatare a IE din posesia consumatorilor mici, cărora pe parcursul anului 2017 inspectorii IET Edineţ le-au emis 1535 puncte  prescripţie de remediere, îndeplinite 1293 puncte prescipţie – 84,2%  , pentru filialele  SA „RED  Nord-Vest” (la moment deja S.A. „Red Nord” ) au fost emise 941 puncte prescripţie, îndeplinite 768 puncte prescipţie – 81,6% .

    Aici se poate de menţionat că, datorită cerinţelor prin prescripţii emise filialelor SA „Red Nord-Vest”  (la moment deja SA „Red Nord”) din partea inspectorilor IET Edineţ pe parcursul anului 2017, a  fost asigurată fiabilitatea alimentării cu energie electrică  stabilă a consumatorilor casnici şi noncasnici.

    Pentru 61 instalaţii electrice  cu o sarcină de 555,0 kW, din cauza stării tehnice nesatisfăcătoare, inspectorii  IET Edineţ în corespundere cu cerinţele art.13/1 alin.2,lit. „c” din „Legea cu privire la energetica”, nr.1525, art.14 lit.”e” din Legea nr.174 din 21.09.2017 „cu privire la energetică”, au cerut conducătorilor întreprinderilor, unde sau depistat aceste IE, decuplarea lor imediată, ca IE a caror stare tehnică poate provoca avarii, incendii, explozii sau pune în pericol viaţa oamenilor. Exigenţi şi obiectivi, inspectorii noştri au suspendat activitatea a 11 persoane neatestate, sau care au încălcat regulile Normelor de Protecţie a Muncii la exploatarea instalaţiilor electrice din posesia consumatorilor.

    Analizînd divirgenţele dintre furnizorii de energie electrică şi consumatorii de energie electrcă şi termică ce ţin de competenţa Inspectoratului Energetic de Stat, din cele 291 petiţii şi adresări înregistrate la IET Edineţ , 176 solicitanţi au primit explicaţii, 69 petiţii au fost soluţionate, iar 107 au fost redresate în alte instanţe. Pe parcursul anului 2017 de către inspectorii IET Eineţ au fost pregătiţi şi autorizaţi 37 de electricieni autorizaţi, care deservesc IE din posesia obiectivelor bugetare, instalează, amenajează IE noi şi reconstruite, cu  declararea acestor lucrări. La capitolul cazuri de electrocutare cu regret se poate de menţionat, că în perioada anului 2017 în raioanele subordonate IET Edineţ  au avut loc 2 cazuri de electrocutare (1 caz mortal cu copil) din cele 16 (19 cazuri în anul 2016) cazuri avute loc în ţară. Această situaţie, a dus la ridicarea responsabilităţii şi imbunătăţirii operative din partea inspectorilor IET Edineţ, a lucrărilor privind profilaxia electrocutărilor în rîndul populaţiei şi a copiilor. 

În perioada anului 2017 inspectorii IET Edineţ, împreună cu inspectorii Serviciului Supraveghere de Stat a Măsurilor contra Incendiilor, mult au lucrat la capitolul controlului cazurilor de incendii provocate din cauza scurt circuitelor în instalaţile electrice şi exploatarea incorectă a receptoarelor electrice, 5 incendii cu un prejudiciu de 8,75 mii lei/ (11 incendii cu un prejudiciu de 56,0 mii lei în 2016), cu efectuarea lucrărilor de profilaxie antiincendiară.   

   De către inspectori în perioada dată au fost petrecute 53 (50 în 2106) seminare cu personalul  de energeticieni din zona de activitate IET Edineţ, au fost  pregătite  55 (51 in 2016) articole in ziare,i materiale la radio şi TV. La problema profilaxiei electrocutărilor in rindul populaţiei şi copiilor, inspectorii IET Edineţ permament au inminat Buletinele Informaţionale  emise de IES privind cazurile de electrocutări avute loc in ţară , conducerii raioanelor , primarilor, conduceriii DIC raionale, conducerii FRED – urilor SA „Red Nord ” şi au cerut de la conducerea DIC raionale, conducerea liceilor, gimnaziilor, ca in orice instituţie şcolară se fie afişate „ Ungeraşele securităţii electrice in rindul copiilor”.Tot in aceasta perioada a anului 2016 inspectorii IET Edineţ au luat parte la lucrul comisiilor raionale a Direcţilor Invăţămint şi Cultură, privind primirea lucrărilor de pregatire a  instituţiilor de invăţămint către noul an şcolar 2017-2017. Conform dispoziţilor presedinţilor de raioane Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni inspectorii IET  au luat parte ca memri  la lucrul comisiilor raionale privind pregatirea obiectivelor bugetare şi sferei sociale către sezonul toamnă-iarnă 2017-2018.

   Prin lucru de lamurie , analiză din partea inspectorilor IET Edineţ,  cu conducerea , managerii energeticieni a  consumatorilor mari şi mici  de energie electrică, au fost executate 185 măsuri organizatorice şi tehnice pentru economisirea energiei electrice şi termice la aceşti consumatori, primindu-se o economisire a energiei electrice de 172,27 mii kWh .

   Tot în perioada anului 2017 a lucrat comisia IET Edineţ privind verificarea cunoştinţelor la securitatea electrică a personalului electrotehnic din raioanele subordonate IET cu atestatrea a 84 responsabili de gospodăria electrică, 37 electricieni autorizaţi, 13 membri de echipă a laboratoarelor electrotehnice, şi 281 alte categorii de personal pentru exploatarea, deservirea şi intreţinerea inofensivă a instalaţiilor energetice din posesia consumatorilor de energie electrică.

    La capitolul conlucrării cu alte organe disconcentrate în teriotoriu se poate de menţionat, ca în perioada de activitate a anului 2017, inspectorii IET Edineţ, au avut o conlucrare pozitiva cu colegii de la Inspectoratul de Stat al Muncii, Direcţia Situaţii Excepţionale Edineţ şi alt..O conlucrare pozitiva şi eficientă a inspectorilor IET Edineţ, a fost în aceasta perioada cu presedinţii de raioane Edineţ, Briceni,Ocniţa, Donduşeni, emiţindu-le lunar Note Informative privind activitatea IET şi luind parte activă la şedinţele de lucru a preşedinţilor de raioane. Tot aici se poate de menţionat,că la Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat, de către conducerea IET Edineţ lunar au fost prezentate  rapoarte „cu privire la rezultatele activităţii IET Edineţ” şi s-a luat parte la şedinţele de lucru organizate de şeful oficiului d-l Fedorişin Boris Dumitru. 

   Rezultînd din cele expuse mai sus, putem afirma, că planul de activitate al IET Edineţ pentru anul 2017 a fost îndeplinit totalmente către Ziua profesională a Energeticianului, iar activităţile menţionate reprezintă doar o parte din lucrările efectuate zi de zi, de către inspectorii IET Edineţ.

   Cu prilegul sărbătorii ţin să menţionez în mod special activitatea inspectorilor Andrei Gîrtopan

(Ocniţa), Mihai Chiorescu, Captaru Serghei ( Briceni), Dediu Valentin, Petru Cernomoreţ, tehnicianului Leviţchii Alexandru (Edineţ), Ţurcan Victor (Donduşeni), care dau dovadă de multă responsabilitate la executarea funcţiilor de serviciu privind Supravegherea Energetica şi executarea planurilor lunare de activitate. Graţie activităţii corecte din partea acestor inspectori,  s-a îmbunătăţit starea tehnică şi modul de întreţinere, deservire şi exploatare a IE din posesia consumatorilor,  calităţii prestării serviciilor în domeniul energetic, asigurării fiabile cu energie electrică a consumatorilor din localităţile rurale şi urbane. Cu prilejul acestei sărbători exprimăm de asemenea „mulţumiri”conducerii OT Edineţ al Cancelariei de Stat d-lui Fedorişin Boris, raioanelor Edineţ d-lui Garas Iurie, Briceni d-lui Gnatiuc Mihail, Ocniţa d-lui Romaniuc Vasilii, Donduşeni d-lui Ciriac Victor, primarilor din zona de activitate IET Edineţ  Cojocaru C. - or. Edineţ, Belciug Ivan. - or. Donduşeni, Ciumac Ion - or. Ocniţa, Gorodinschii V.- or. Briceni, Traghira V. -or. Otaci, Dumenco E. - or. Lipcani, Ostaficiuc I. - or. Cupcini, Gudumac A. - s. Trinca, Cebotaraş L.- s. Brinzeni, Guriev V. – s. Gordineşti, Cuşnir Ion - c. Lipnic, Goreacii R. – s. Clocuşna, Lisnic A. - c. Sudarca, Andronic V. – s. Corjeuţi,  Dvorschii V. - s. Grimancauţi, Urecheanu R. - c. Larga  si alt., conducerii SA „RED Nord”, FRED-urilor Ocniţa, Briceni, Edineţ, Donduşeni a SA „RED Nord-Vest” (la moment deja SA „Red Nord” ), conducerii FRETI „Nord-Vest” a I.S. „Moldelectrica”, conducătorilor întreprinderilor mari şi importanţă vitală, agenţi economici mici,  pentru conlucrarea constructivă pe parcursul anului 2017, privind Supravegherea Energetică.

                                 

Stimaţi colegi ! 

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua  Energeticianului şi frumoaselor sărbători de iarnă care se apropie, Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

Vă doresc multă, multă  sănatate, noi realizări şi satisfacţie sufletească pentru munca pe care o profesaţi în activitatea zi de zi pentru prosperarea sectorului energetic naţional, recunoştinţa consumatorilor de energie electrică, stabilitate economică.

Crăciun fericit şi un An Nou cît mai frumos, cu pace, credinţă, succese şi bucurii.

 

                                                                          Petru Andronic    

                                                                                       Şef  IET Edineţ.

© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.