Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul IMSP Spitalul raional Briceni

12-02-2018 13:36

IMSP Spitalul Raional Briceni cu sediul în or.Briceni, str. M. Eminescu nr. 48,

email: srbriceni@ms.md anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3 din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

 

-         asistent medical secția boli cronice    - 1

-         asistent social centrul comunitar pentru suportul  pacienților cu  tuberculoză  - 1

 

  La concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:

-         au cetățenia Republicii Moldova;

-         au cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;

-         cunosc limba română scris și vorbit;

-         sunt în capacitate deplină de exercițiu;

-         au starea de sănătate corespunzătoare postului care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medical de familie s-au de unitățile medicale abilitate;

-         nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;

-         îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

-         îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs;

b)copia actului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări s-au instruiri;  

                                                       1  

          

 

 

 

d)copie conformă cu originalul a carnetului de muncă s-au, după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă de specialitate;

e)cazierul judiciar s-au declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)curriculum vitae;

h)copie a certificatului de căsătorie s-au copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Serviciul Resurse Umane (blocul administrativ) IMSP SR Briceni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Briceni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00

      Termenul  limită de depunere a dosarului : 28.02.2018.

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:  Darii V. şef SRU srbriceni@ms.md

Puteți accesa și pagina web: www.sr-briceni.ms.md

© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.