Regulamentul Consiliului

Anexă

la Decizia Consiliului raional Briceni

nr.6/06 din 20 iunie 2012

 

                                                             REGULAMENTUL-CADRU

                                                PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA

                                                        CONSILIULUI RAIONAL BRICENI

 

                                                                             Titlul I

                                                   CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL

                                                                          Capitolul I

                                          MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI RAIONAL

 

        Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

        Convocarea consilierilor consiliului raional în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

        Prima şedinţă a consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

        Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

        La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

 Fracţiunea se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces verbal. Procesul – verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul- verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social - politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi, se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul - verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

Candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte (vicepreşedinţi) al raionului se propune de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor.

Şefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sînt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rîndul persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul de consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie

                                                                      Capitolul II

                               CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

                                                   DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

Membri ai acestora pot fi numai conilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţa comisiei au dreptul să participle şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca Ia unele dezbateri să fie prezente şi alte personae interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi - de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionarea de către consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte personae interesate, dacă este necesar;

d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează problemele ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor communicate de secretarul comisiei;

f) susţine în şedinţele consiliului avizile formulate de comisie. Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea

organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor

comisiei;

c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte personae interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

                                                                             Titlul II

                                                       ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

                                                                          Capitolul I

                                                   ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

                                               ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI RAIONAL

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

a) conduce şedinţa consiliului raional;

b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro", „contra" şi a abţinerilor;

c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e) supune votului consilierilor în şedinţă orice probemă care întră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Lege privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revine următoarele atribuţii referitor Ia organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c) face apel nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supusă votării de consiliu;

e) informează , în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea uneia sau altei decizii a consiliului;

f) asigură întocmirea procesului - verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art. 25 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

h) contrasemnează în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului; +

i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

                                                                      Capitolul II

                                                       DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţă consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvîntul;

c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împedică desfăşurarea lucrărilor.

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţe.

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească, urmînd, după caz, să fie traduse în limba rusă.

                                                                       Capitolul III

                                                ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

Proiectele de decizii se prezintă în limba moldovenească.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia că raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în oţdinea de zi.

Rapoartele avizate se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

                                                                      Capitolul IV

                                                                PROCEDURA DE VOT

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia din consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

opţiunii se folosesc cuvintele „pro", „contra" şi „abţinut".

Buletinele de vot se întroduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată obţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

Dacă în sala de ședinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

                                                                          Capitolui V

                                                         ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

                                                          ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 

 

 


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.