Ocuparea funcţiilor vacante

    Anunţ

 

    Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante :

-         Şef secţie Chirurgie.

-         Şef secţie Îngrijiri Cronice.

 

  La concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

-         au cetăţenia Republicii Moldova;

-         au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;

-         cunosc limba română scris şi vorbit;

-         sunt în capacitate deplină de exerciţiu;

-         au starea de sănătate corespunzătoare postului care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medical de familie s-au de unităţile medicale abilitate;

-         nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

-         îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

-         îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs;

b)copia actului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări s-au instruiri;

d)copie conformă cu originalul a carnetului de muncă s-au, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă de specialitate;

e)cazierul judiciar s-au declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)curriculum vitae;

                                                    1

 

 

 

 

h)copie a certificatului de căsătorie s-au copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

 

Fişa  postului pentru ocuparea funcţiei vacante(se anexează)

 

 Data limită de depunere a dosarului este de 04.02.2016

 

 Concursul va avea loc la data de 18.02.2016

 

Dosarele vor fi prezentate în mod direct la serviciul resurse umane pînă la data sus menţionată

 

 

  1. 067301613

          069183129      -şef serviciu resurse umane Vasile Darii.           


© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.